Skip to content

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินกิจการร้านค้า บริเวณพื้นที่ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์

ด้วยคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีความประสงค์จะให้บริการร้านค้าจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและความเป็นเลิศด้านกายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียม  เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียม บริเวณพื้นที่ อาคารเฉลิมพระบารมี (ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู) คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อให้บริการด้านสวัสดิการแก่บุคลากรและบุคคลทั่วไป

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ แสดงความประสงค์เข้าเสนอแผนการบริหารจัดการร้านค้าภายในคณะแพทยศาสตร์

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email