Skip to content

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินกิจการร้านค้า บริเวณพื้นที่ภายในอาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอนุสรณ์

ด้วยคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีความประสงค์จะให้บริการร้านค้าต่างๆที่ให้บริการประเภท

ธนาคาร,ประกันชีวิต,เวชภัณฑ์การแพทย์, เวชสำอาง,  Boots ,  Watson, Golden Place หรืออื่นๆ ที่อยู่ในระดับเดียวกัน เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ธนาคาร ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค และของเยี่ยมกระเช้า บริเวณพื้นที่ภายในอาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อนุสรณ์ อาคาร1  (ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้บริการด้านสวัสดิการแก่บุคลากรและบุคคลทั่วไป

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ แสดงความประสงค์เข้าเสนอแผนการบริหารจัดการร้านค้า ภายในคณะแพทยศาสตร์

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email