Skip to content

ผลการคัดเลือกผู้เข้าดำเนินกิจการร้านค้าบริเวณพื้นที่ศูนย์อาหารคณะแพทยศาสตร์ ชั้น1

ตามที่ประกาศคณะแพทยศาสตร์  ฉบับที่  333/2564  ลงวันที่  2 ธันวาคม 2564  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพิจารณาคัดเลือกเข้าดำเนินกิจการร้านค้าบริเวณพื้นที่ศูนย์อาหารคณะแพทยศาสตร์ชั้น1คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกำหนดทำการคัดเลือกเปิดซองประกวดราคาในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกติดต่อรายงานตัวเพื่อยืนยันและขอรับแบบฟอร์มสัญญา ณ งานคลัง  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ชั้น 2  ในวันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา  00 -11.00 น. ณ ห้องหน่วยบริหารจัดการสิทธิประโยชน์  งานคลัง ชั้น 2

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email