Skip to content

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเข้าดำเนินการกิจการ พื้นที่ลานจอดรถอาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ ชั้น 1

ตามที่ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 84/2565 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับคัดเลือกเพื่อดำเนินกิจการบริเวณพื้นที่ ลานจอดรถอาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ ชั้น1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยครบกำหนดการรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเข้าดำเนินการกิจการ พื้นที่ลานจอดรถอาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email