Skip to content

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าดำเนินการให้บริการรถขายอาหาร(Food Truck) อาคาร สว.1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่ (112/2565) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2565 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเพื่อให้บริการรถขายอาหาร Food Truck โดยกำหนดทำการคัดเลือกในวันที่ 7-8 เมษายน 2565 นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าดำเนินกิจการร้านค้าบริเวณพื้นที่อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อนุสรณ์ (สว.1) ดังนี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email