Skip to content

คลังเลือดกลางมอบรางวัลประกวดอัตลักษณ์คลังเลือด ประจำปี2565

คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประกวดออกแบบอัตลักษณ์ "คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" ปี 2565 เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์บริจาคโลหิตประจำปีงบประมาณ 2566 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ตั้งแต่วันที่ 8กรกฎาคม - 8สิงหาคม 2565 ซึ่งได้ทำการประกาศผลผู้ได้รับรางวัลเมื่อวันที่ 15สิงหาคม 2565 ผ่านทางเพจ คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

และวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาได้มีการจัดพิธีมองรางวัล ให้แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือก โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พญ.วิยะดา ปัญจรัก รองผู้อำนวยการคลังเลือดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติมอบรางวัล เงินสด และเกียรติบัตร แก่ผู้รับรางวัลดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทบุคคลทั่วไป : "การให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด" โดย นางสาววราภร สารีวงษ์

 

รางวัลชมเชย ประเภทบุคคลทั่วไป : "Hub of Sharing"
โดย คุณลัทธพร จันทองหลาง

รางวัลชมเชยประเภทนักเรียน นักศึกษา : "พลังแห่งผู้ให้"

โดย นายอนุวัต ป้องขัน นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

รางวัลชมเชยประเภทนักเรียน นักศึกษา : "A Giving From A Real Heart"
โดย นายกิตติภัฏ ศรีสวสัดิ์ นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
โดยอัตลักษณ์ทีไ่ด้รับคัดเลือกจะถูกนำไปใช้ประกอบเพื่อการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ การบริจาคเลือด เพื่อประโยชน์แก่ผู้ป่วยที่ทำการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ต่อไป

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email