Skip to content

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหัวข้อเรื่อง การยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์และ อนุสิทธิบัตร

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหัวข้อเรื่อง การยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเรียนเชิญคณาจารย์และผู้ที่สนใจต้องการข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเข้าร่วมการอบรม รับฟังบรรยายแชร์ประสบการณ์และการเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นคำขอจดทะเบียนหัวข้อ “การยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร”

โดย คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ (ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา)

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องบรรยาย 4 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ 2
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สอบถามเพิ่มได้ที่ 043-363235 เบอร์ภายใน 67057
รายละเอียดเพิ่มเติม Click

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
เข้าสู่ระบบ
คำแนะนำ
  • แบบฟอร์มการเข้าสู่ระบบนี้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบการใช้งานระบบเว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น ซึ่งอยู่ในระหว่างการปรับปรุงและยังไม่สามารถใช้งานได้จริง
  • หากท่านต้องการเข้าสู่ระบบ กรุณาใช้การเข้าสู่ระบบแบบเดิมที่ท่านเคยใช้งานได้ตามปกติ