Skip to content

หน่วยระบบทางเดินหายใจ ใส่ใจสุขภาพประชาชนกับโครงการ”นอนดีชีวีมีสุข ประจำปี 2566″

หน่วยระบบทางเดินหายใจ งานบริการพยาบาลอายุรกรรม2 ฝ่ายการพยาบาล ได้จัดนิทรรศการ มหัศจรรย์ CPAP ภายใต้โครงการนอนดีมีสุข ใน วันที่ 11 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต ชั้น3 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี อ.พญ.เบญจมาศ อินทรโภคา เป็น ประธานการจัดงาน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ความเป็นมาของโครงการ และ รศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ และศูนย์กลางบริการสุขภาพ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม พร้อมทั้งผู้บริหารและวิทยากรจากหลากหลายสาขาวิชา

ในกิจกรรมดังกล่าวมีการจัดบรรยายให้ความรู้เรื่องการนอน และโรคหยุดหายใจขณะหลับ และแนวทางการรักษา โดยแพทย์ผู้เชียวชาญ การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ป่วยและผู้สนใจในการใช้เครื่อง CPAP เป็นทางเลือกในการรักษา ปัญหานอนกรนกับสุขภาพ ภายใต้หัวข้อเสวนา "การนอนกับชีวิต" โดย อ.พญ.เบญจมาศ อินทรโคคา

"นานาปัญหาการนอน กับสุขภาพ" โดย อ.นพ.สุรชัย สราญฤทธิชัย (รองผอ.อาวุโส รพ.ขอนแก่น), ผศ.นพ.สรวิเชษฐ์ รัตนชัยวงศ์ (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ), รศ.นพ.สุริยะ พันธุ์ชัย (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ผ่าตัดกระเพาะอาหาร)

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดย ผศ.ดร.ณิชานันท์ ปัญญาเอก เพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดี และนอนหลับอย่างมีคุณภาพ

การแสดงดนตรีบำบัดโดย อ.นพ.ธีระชัย อังสุนันทวิวัฒน์ และ อ.ขวัญอ้อม กิ่งหลักเมือง

การจัดแสดงพร้อมให้ความรู้เรื่องโภชนาการ การใช้ยา และการใช้เครื่อง CPAP  การคัดกรอกกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้ผู้ป่วย ครอบครัว และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้ มีความเข้าใจ และตระหนัก ถึงความสำคัญของการนอนหลับ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีความรู้จากหายสาขาวิชาชีพ เพื่อนำไปปรับใช้กับการดูแลสุขภาพตนเอง และครอบครัว

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email