Skip to content

รายนามเจ้าภาพ กฐินสามัคคีคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี

ณ วัดป่าประชาเจริญธรรม บ้านประชาพิทักษ์ ต.นาข่า  อ.วาปีปทุม  จ.มหาสารคาม

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๖  (ตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีเถาะ)

ด้วย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์และคณะกรรมการวัดป่าประชาเจริญธรรม  ได้ร่วมใจกันทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อปรับปรุงเสนาสนะพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดป่าประชาเจริญธรรม  บ้านประชาพิทักษ์  ต.นาข่า  อ.วาปีปทุม  จ.มหาสารคาม จึงใคร่ขอเชิญท่านพุทธบริษัท ผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมทำบุญทอดกฐินในครั้งนี้ด้วย

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้  พร้อมทั้งอานิสงฆ์แห่งการทำบุญทอดกฐินในครั้งนี้ จงเป็นพลวัตรปัจจัยตามส่งให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ประกอบไปด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ ประการ คือ อายุ  วรรณะ  สุขะ พละ พร้อมทั้งปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทุกประการเทอญ

คณะกรรมการฝ่ายสงฆ์

 พระครูกิตติธรรมวัฒน์ (พระอาจารย์กังวาล กิตติโก) เจ้าอาวาส

และพระภิกษุสงฆ์วัดป่าประชาเจริญธรรมทุกรูป

                    

 ประธานเจ้าภาพกฐิน

รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์

(คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

               

               

คณะกรรมการสายบริษัทในเครือพิมานกรุ๊ป

คุณชาญณรงค์ บุริสตระกูล และครอบครัว (ประธานเจ้าภาพ)

คุณบุรินทร์  บุริสตระกูล                         คุณสมศักดิ์-คุณรุ่งรวี  ล้วนจำเริญ                  คุณวิภาพร บุริสตระกูล

คุณวีระนา บุริสตระกูล                            คุณนลินี  แซ่โอ้ว                                           คุณชินวัฒ  อิศรางกูร ณ อยุธยา

คุณสุรางค์  ชื่นบุญเพิ่ม                           คุณกัญยา  บุญเชิด                                        คุณนิตยา เมืองสอน

คุณสิทธิพงษ์  บุญสิงห์                           คุณเพ็ญนภา  จักษุรักษ์                                 คุณสุพรรณิกา งามแสนโรจน์

คุณสายเมือง ชมภูผิว                              คุณนงนุช  แก้วฝ่ายนอก                                คุณสุดสวาท น้ำจันทร์

คุณพัชรี  นุตะลัย                                     คุณธีระดา โคตรตาแสง                                 คุณน้ำฝน แก้วเขียว

คุณพนิดา  อุณจักร                                  คุณกรรณิกา ยอดเจริญ                                   คุณกัญญาณัฐ  กุดั่น

คุณรวีโรจน์  มรรควัลย์                             คุณรัชฎาภรณ์  ชาคำ                                     คุณวรุณยุพา สิทธิจันทร์เสน

คุณศุภชัย  กันพิพิธ                                 คุณพีระพันธ์  จักรวาลอาชาชาติ                     คุณบุญล้อม  นุตะลัย

คุณสมชาย  ศรีวัฒนาปิติกุล                     คุณสมมิตร  ศรีวิชา                                        คุณสุพจน์ชัย   ดวงอุปมา

คุณรจนา  แพงมา                                    คุณวิเชียร   อุตรนคร                                       คุณไพษิตย์  แพงสร้อย

คุณประยูรศรี  ศิริรัตนสุคนธ์                      คุณวิระชัย  แพงสร้อย                                    คุณอนุรักษ์  บุดดา

คุณธำรงรักษ์  อนันต์เศรษฐกุล                 คุณชนะพันธุ์  วงษ์ศาโรจน์                           หจก.ธนพล 2017

พนักงานบริษัทในเครือพิมานกรุ๊ปทุกท่าน

 

 คณะกรรมการสายนาดูน-นาข่า

คุณพ่อลี โกสาเสนา (ประธานเจ้าภาพ)

คุณพ่อทองดี-คุณแม่ทองม้วน โกสาเสนา         อ.จำนงค์-คุณเสาวรจนีย์  ประเสริฐโส         ผอ.จาตุรนต์-คุณพรรณี  ปะกินำหัง

อ.พิรุณนี-คุณสัณฐิติ-คุณสุชัญญา สายยศ         คุณไพศาล-คุณประนอม ปิดตาทานัง         คุณสังข์-คุณสมัย มีวิธี

คุณแม่บัวรมย์  ปะกินำหัง                                  คุณพ่อถิน-คุณแม่สี  พันธ์โนราช                 อ.โสภา-อ.จารุพักตร์ ทวีรัตน์

คุณพ่อแพง-คุณแม่ทองใบ นนยะโส                คุณสาคร-คุณละองศรี  มีวิธี                        คุณนาที-คุณรัชนี  มีปะทัง

คุณพ่อสมศักดิ์-คุณแม่เสริม สิงห์ชัย                ภญ.ปรีชญา ปะกินำหัง                               คุณธนณัฐ ปะกินำหัง

อ.สรรเสริญ-อ.สัมพันธ์  อุดมศิลป์                   นพ.ธำรงศักดิ์  อุดมศิลป์ และครอบครัว        คุณสมบูรณ์  อัปปะมะโน

ผอ.ธงชัย-คุณนภาพร  ดาวยันต์                     คุณพ่อประสาท-คุณแม่กรองจิต พันธ์โนราช    คุณพ่อสงัด-คุณแม่ทองเลื่อน  โสเก

อ.ประเวช-อ.นันทิยา  สีสุแล                          คุณพ่อนวย-คุณแม่ขัน  พะโค                      คุณชัยวัฒน์-คุณชุดาภา  ชิณหา

อ.สุรสิทธิ์  ปินะเล                                          คุณประกายพร  จันทเขต                              คุณพงษ์เทพ  จิระโร

คุณอุษา  ตันฑศิลป์                                        คุณจันตพร  ยางนอก                                   คุณสุวรรณา  สุรวาทกุล

 

คณะกรรมการสายบรบือ

คุณกัลยา-คุณเถวียน วรรณปะโพธิ์             คุณสะอาด-คุณบุญเหลือ  ผดุงกิจ                คุณประกอบ-คุณบุญทัน  ทัพม่วง

คุณบุษบา  ตันฑศิลป์                                คุณสังวาล-คุณเพ็ญศิริ  สุวรรณ                    คุณกิตติชัย-คุณมลิวัลย์  แสนลา

ผศ.นต.ดร.พงเทพ จิระโร                          ด.ต.หญิงสรินยา  ศรีเมืองสุข                       คุณปัญจมา ตันทศิลป์

ดร.ศจี  จิระโร                                            คุณเจียรนัย จิระโร

 

คณะกรรมการสายมหาสารคาม-วาปีปทุม

คุณประวัติ  ทองสมบูรณ์ และครอบครัว        คุณวีระศักดิ์  ทองสมบูรณ์ และครอบครัว      คุณพ่อเชาวรัตน์-คุณแม่อุไรวรรณ ช่ำชอง

คุณอภิชาต-คุณณัฐชา  แก้วมรินทร์              คุณธัชชัยศิษย์  ต้นสีนนท์                             คุณเบญจรงค์-คุณสุภาภรณ์ ปะกินำหัง

อ.ยุทธพงษ์ -อ.เนาวรัตน์ ปะกินำหัง             คุณอุทัย-คุณศิริลักษณ์  หามนตรี                 คุณศิริวัฒน์-คุณอารีย์  ทองสมบูรณ์

อ.สนิท-อ.ละเอียด  พรรณศิลป์                    จสอ.ดำรง-คุณสมปอง  มุกดา                        คุณบวร-คุณอ้อมใจ  มุกดา

คุณพินัย-คุณวิภาวดี  ตันติกุลวัฒนกิจ           คุณนลินรัตน์ อารยสมโพธิ์

 

คณะกรรมการสายกรุงเทพฯ-ขอนแก่น

คุณวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ และครอบครัว (ประธานเจ้าภาพ)

คุณแม่นิภา  เจริญวานิช                            คุณนราวิชญ์-รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช      นพ.ภรัณยู-พญ.ภัสชญา  เจริญวานิช

คุณพิทักษ์ เจริญวานิช และครอบครัว      คุณถิรชา เจริญวานิช และครอบครัว             คุณธนชิต จึงไพบูลย์กิจ และครอบครัว

คุณสายสมร  ลีลดาภัทรกุล                      คุณรมิดา  ลีลดาภัทรกุล                               คุณธีราทร  ลีลดาภัทรกุล

คุณสาโรจน์-คุณชูศรี  ศิริขจรพันธ์            คุณแสงเดือน บุษบงไพรวัลย์                       ผศ.ดร.นพพร เรืองวานิช

คุณพ่อปรัชญา -อาจารย์ผ่องศรี  ศรีภา     คุณพีรวัส ศรีภา                                             คุณดารัตน์ อุ่นคำ และครอบครัว

คุณแม่ทรงศรี-ศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร         พญ.พรชนัน จารุธัญลักษณ์                         คุณสิรภพ จารุธัญลักษณ์

คุณแม่สะไบทิพย์  มูลศรี                           รศ.ดร.ขวัญฤดี พรชัยทิวัตถ์                        คุณประณต  ตันตระบัณฑิตย์

คุณกิตติพันท์-คุณอรุณ เธียรนิเวศน์          คุณวราภรณ์ ลิ้มทองกุล                              คุณธัญญลักษณ์ ลิ้มทองกุล และครอบครัว

คุณต่อศักดิ์ แสนนาม และครอบครัว          คุณพัชรี หงษ์ทอง และครอบครัว

 

คณะกรรมการสายบึงกาฬ

คุณพ่อทนนชัย-คุณแม่สมปอง ป้องกัน (ประธานเจ้าภาพ)

พญ.อานันตยา ป้องกัน                              คุณณัฐวรรณ  ป้องกัน                              คุณเติมศักดิ์-ดญ.วิจิตรา ป้องกัน

คุณพ่อปรีดา-คุณแม่ประคอง ตะลาด      คุณเนตรนภา ตะลาด                                  คุณศรัญญา ตะลาด

คุณอาคม ตะลาด                                    คุณพ่อนิกร-คุณแม่สำรอง ป้องรัตณี           คุณศิริภรณ์  ป้องรัตณี

คุณยายบาสี  ดอนโสม                            คุณปฏิวัต  ป้องรัตณี                                   ส.ต.อ.วิเชียร-คุณสำรวย กุมผัน และครอบครัว

คุณสมคิด ดอนโสม และครอบครัว           คุณชนภัทท์ ดอนโสม และครอบครัว        คุณพัชรีย์  ดิษฐเจริญ และครอบครัว

คุณพ่อชาลี-คุณแม่สดใส ลออรัตน์กุล      คุณสดชื่น ลออรัตน์กุล                              พญ.นงลักษณ์  ลออรัตน์กุล

คุณปารียา  จุลพงษ์ และครอบครัว           คุณมณีวรรณ ขวัญชูชัย และครอบครัว

                                              

คณะกรรมการสายระยอง-ชลบุรี

คุณนภา สิ้นเคราะห์ และผู้บริหาร/พนักงาน บริษัทคูโบต้าระยอง จำกัด

คุณสุทธิศักดิ์ -คุณจินตนา  ขจรเกียรติคุณ และบริษัท นานาภัณฑ์อิเล็คทริค              คุณสุทธิดา บุญอาษา

คุณสมศรี  เสงี่ยมรัตน์ และครอบครัว           คุณกิติ  สังข์สุวรรณ                                 ด.ช.คุณธรรม สังข์สุวรรณ

ด.ช.เจริญธรรม สังข์สุวรรณ                        พญ.จันทนา  บุญอาษา                             คุณแม่สังเวย  สังข์สุวรรณ

ทพญ.จงกลนี  บุญอาษา                            คุณปาริชาติ  บุญอาษา                             คุณสุรเดช  ซิ้มเจริญ

คุณสัญญา ต่อวิวัฒน์ และบริษัท จีนอส อินโนเวชั่น เซอร์วิส จำกัด                            คุณทนงศักดิ์   ยศทะเสน

คุณเจษฎา  ทรัพย์เจริญ                             คุณสุริยา  ศรีเพียงจันทร์                           คุณสายัณห์ หวัดสนิท

ดร.เสริมศักดิ์ อยู่เย็น                                 คุณศรีเทพ  ทรัพย์เจริญ                             คุณรุ่งชัย สุวรรณธนานนท์ และครอบครัว

คุณปรีชา ชัยศรีรัมย์                                   คุณนิรันดร์ พันธุเวช                                   คุณยุทธนา ศิลาบุญศักดิ์

คุณอนุชิต มาแต๋                                    คุณสมชาย อัมพรมหา และครอบครัว             คุณสมภพ รัตนวิจิตร

คุณทิพวัลย์ รัตนวิจิตร                              พนักงานปาริชาติ คลินิก                             คุณวิถี ศรีชัย

คุณศักดิ์ณรงค์  กระหมายสม                     คุณจำรัส บำรุงจิตต์                                   คุณพิเชษฐ์  มาเมือง

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email