Skip to content

ขอเชิญเข้าร่วม มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับ นักศึกษาบุคลากรและประชาชนครั้งที่ 3พลิกโฉม มข. สู่ประชาคม และสังคมสุขภาพดี”

ขอเชิญ ประชาชนผู้สนใจ บุคลากร นักเรียน นักศึกษาทุกท่านเข้าร่วม
มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับ นักศึกษาบุคลากรและประชาชนครั้งที่ 3 ปี 2566
“พลิกโฉม มข. สู่ประชาคม และ สังคมสุขภาพดี”‍
KKU Transformation to Smart & Health KKU Citizens
วันที่ 4-5 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมมอดินแดง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เชิญชมนิทรรศการสุขภาพ และเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมรับฟังเสวนา
เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566
ชมรมโคกหนองนา วิศวะ ม.ขอนแก่น โดยสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับแนวคิดนำสู่การปฏิบัติอย่างเห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรม
 • โดย นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • นายสุวิทย์ สุริโย ประธานชมรมโคกหนองนา วิศวะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โคกหนองนาโมเดล กับการสร้างประชาคมและสังคมสุขภาพดี
 • โดย นายปรเมศวร์ สิทธิวงศ์ ที่ปรึกษาชมรมโคกหนองนา วิศวะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • นายวิบูรณ์ ศรีก้อม วิศวกรชำนาญการชมรมโคกหนองนา วิศวะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • นายรักษ์เผ่า พลรัตน์ ที่ปรึกษาชมรมโคกหนองนา วิศวะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์ คงวัฒนกุล ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ดำเนินรายการ
โคกหนองนา : ประสบการณ์ที่อยากเล่า....ใครๆ ก็ทำได้
 • โดย รศ. พิพัฒน์พงษ์ แคนลา อาจารย์สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
 • นางสมสมัย ศรีประไหม พยาบาลชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
และเข้าร่วมฐานการฝึกปฏิบัติ ต่างๆ
 • โดย ดร.เสกสรรค์ สุทธิสงค์ และทีมงาน
วันพุธที่ 5 เมษายน 2566
ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมอบรม และนำเสนอผลงานชิงเงินรางวัล 11,500 บาท
 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล เงินรางวัล 500 บาท
รับฟังเสวนาในหัวข้อ
สวัสดิการและการดูแลสุขภาพบุคลากรที่ยั่งยืน
 • โดย รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า รองผู้อำนวยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ รศ. ดร. ปิยะธิดา คูหิรัญรัตน์ รองผู้อำนวยโรงพยาบาล ผู้ดำเนินรายการ
สร้างสมดุลให้ชีวิต เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
 • โดย ผศ. พญ. เอื้อมแข สุขประเสริฐ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 043 363 094, 043 363 079
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email