Skip to content

คณะแพทยศาสตร์ มข. MOU พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง สาขาขอนแก่น และเคเคเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จํากัด ด้านการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงคลินิกในสถานประกอบกิจการแบบทางไกล

      คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงคลินิกในสถานประกอบกิจการแบบทางไกล กับ บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)  จํากัด สาขาขอนแก่น และ บริษัท เคเคเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จํากัด  

เมื่อวันที่ วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์   ศ. นพ. ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  อ. พญ.เสาวนันท์ บำเรอราช หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์   ศ. พญ.เนสินี ไชยเอีย หัวหน้างานบริหารจัดการและการบริการอาชีวอนามัย ร่วมกับ บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด สาขาขอนแก่น โดย  คุณจิตตภูมิ โควบุตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบริหาร   คุณจักรพงษ์ ปุริศรี  ผู้จัดการแผนกความปลอดภัย   คุณสุกัญญา ใจแคล้ว   หัวหน้าส่วนงานสวัสดิการ  และ บริษัท เคเคเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จํากัด  โดย   คุณจุฑามาส หนาดคำ   Compliance Manager  ผู้แทนของประธานกรรมการบริหาร  คุณอนุกูล ศิลปาจารย์   Health & Safety Lead

       ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงคลินิกในสถานประกอบกิจการแบบทางไกล เพื่อจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงคลินิกในสถานประกอบกิจการ และเพื่อเป็นต้นแบบ  การให้บริการอาชีวอนามัยเชิงคลินิกในสถานประกอบกิจการแบบทางไกลของประเทศไทย

การให้บริการด้านสุขภาพในพนักงานของสถานประกอบกิจการจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และการบริการดังกล่าวจำเป็นต้องมีแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ให้คำปรึกษาและแนะนำ แต่เนื่องจากปัจจุบันแพทย์อาชีวเวชศาสตร์มีจำนวนจำกัด จึงไม่สามารถให้บริการอาชีวอนามัยเชิงคลินิกในสถานประกอบกิจการได้ครบถ้วนและครอบคลุม นอกจากนั้น พนักงานของสถานประกอบกิจการก็มีข้อจำกัดเรื่องการเดินทาง การสูญเสียรายได้จากการหยุดงานเพื่อมารับบริการในสถานพยาบาล ทางอนุสาขาอาชีวเวชศาสตร์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน     เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ และงานบริหารจัดการและการบริการอาชีวอนามัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล หรือ telemedicine/telehealth เพื่อให้บริการอาชีวอนามัยเชิงคลินิกรูปแบบทางไกลแก่สถานประกอบกิจการ ตอบสนองความต้องการบริการอาชีว-อนามัยเชิงคลินิกให้แก่พนักงาน ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถเข้าถึงบริการด้าน  อาชีวอนามัยเชิงคลินิกได้สะดวกและมากขึ้น ซึ่งบริการนี้จะเป็นการสร้างเสริมสมมรรถนะทางสุขภาพให้แก่พนักงาน ซึ่งพนักงานจะเป็นกลไกสำคัญในกระบวนการผลิตของสถานประกอบกิจการ

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุนพัฒนานวัตกรรมและวิสาหกิจ ประจำปี 2565 และมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย

  1. บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น และ
  2. บริษัท เคเคเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email