Skip to content

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2565

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดให้มีรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นการยกย่องสนับสนุนส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีประจำปีงบประมาณ 2565 โดยพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2565 มีดังนี้

รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการบริหาร การสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร

ด้านการบริหารสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานหรือเทียบเท่า

ระดับดีมาก

-  รองศาสตราจารย์อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์   คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ด้านการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นสำหรับส่วนงาน

- ส่วนงานที่สนับสนุนด้านอนุรักษ์พลังงานดีเด่น

- ส่วนงานที่สนับสนุนด้านนวัตกรรมในการบริหารจัดการดีเด่น

ด้านการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นสำหรับบุคลากร

-บุคลากรที่สนับสนุนด้านนวัตกรรมในการบริการดีเด่น(Service innovation)

ได้แก่ นางสายสมร ลีลดาภัทรกุล คณะแพทยศาสตร์

-บุคลากรที่สนับสนุนด้านนวัตกรรมในการบริหารจัดการดีเด่น( Process innovation)

ได้แก่ นางสุภาพร อ่อนสนิ ทคณะแพทยศาสตร์

รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการบริการวิชาการ

บุคลากรประเภทสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ

-ระดับดีเด่น นางนุชจรี หอมนาน           คณะแพทยศาสตร์

รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย

รางวัลนักวิจัยโดดเด่นด้านการผลิตผลงานตีพิมพ์ Quartil 1

ระดับนักวิจัยรุ่นใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุพงศ์ มหาลาภบุตร คณะแพทยศาสตร์

รางวัลนักวิจัยโดดเด่นด้านวิจัยสถาบัน(Routine to Reserch )

ระดับดีเด่น

นายภวินภัทร กันยวม คณะแพทยศาสตร์

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email