Skip to content

MD healthy society season 3 เสริมสุขภาวะบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ สุขภาพกาย สุขภาพใจ แข็งแรง

หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ได้จัดโครงการสร้างสังคมแห่งสุขภาวะในบุคลากรคณะแพทยศาสตร์  (MD healthy society season 3)
ร่วมกับโครงการการส่งเสริมการออกกำลังกายที่หลากหลายของบุคลากร (KKU healthy life 4 smart)
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการสะสมการออกกำลังกายทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย
และสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพสำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม -
15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดยสรุปผลการจัดโครงการดังภาพ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email