Skip to content

คณะแพทยศาสตร์ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx

กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการถอดบทเรียนสู่ความเป็นเลิศ (Sharing EdPEx) & Good Practice ในหัวข้อ “แนวปฏิบัติที่ดีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx” ให้แก่ผู้บริหารระดับส่วนงานและผู้เกี่ยวข้อง

ใน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร

โดยรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการและมอบใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้กับส่วนงานที่ผ่าน EdPEx300 และ EdPEx 200 ทั้ง 13 ส่วนงาน

ส่วนงานที่ผ่าน EdPEx300 จำนวน 5 ส่วนงาน ได้แก่ 1.คณะแพทยศาสตร์ (ปัจจุบันผ่าน TQC) 2. คณะทันตแพทยศาสตร์ (ปัจจุบันผ่าน TQC Plus: People) 3. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 4.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5.คณะศิลปกรรมศาสตร์
ส่วนงานที่ผ่าน EdPEx200 จำนวน 8 ส่วนงาน ได้แก่ 1.คณะพยาบาลศาสตร์ 2.คณะเทคนิคการแพทย์ 3.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4.คณะวิทยาศาสตร์ 5.คณะศึกษาศาสตร์ 6.วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 7.คณะเกษตรศาสตร์ 8. คณะสัตวแพทยศาสตร์

(รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้รับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ จาก อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

หลังจากอธิการบดีได้กล่าวเปิดโครงการ และมอบใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้กับผู้บริหารทั้ง 13 ส่วนงานจะเป็นการร่วมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ Sharing EdPEx & Good Practice โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก สป.อว. ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชฎา ฉายจิต รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณบดีจากทั้ง 13 ส่วนงานที่ผ่านการคัดเลือกโครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx300/200) จากสป.อว. โดยได้เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะในการนำเกณฑ์ EdPEx มาสร้างความเป็นเลิศให้กับส่วนงาน ทั้งการจัดทำแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ โอกาสเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงที่น่าลงทุนที่สำคัญของส่วนงาน ตลอดจนผลลัพธ์ที่โดดเด่น และหลักสูตรที่โดดเด่นของส่วนงาน กระบวนการในการส่งเสริมการสร้างผลงานให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ปัจจัยความสำเร็จที่ทำให้ส่วนงาน ผ่าน EdPEx300/200 ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นจากการนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในส่วนงาน และการยกระดับไปสู่การสมัครขอรับรางวัล TQA
ตลอดช่วงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้มีคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทุกส่วนงาย จำนวน 100 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้เพื่อขยายผลนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email