Skip to content

9 กันยา สถาปนาคณะแพทยศาสตร์ 51 ปี โรงเรียนแพทย์ระดับโลก

เมื่อเวลา 07.30 น.( 14 กันยายน 2566 )  รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในงานครบรอบวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 51 ปี   ภายในงานมีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป โดยมี พระพรหมวชิรดิลก เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   ภายในงานมีอดีคณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมในพิธีทำบุญครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมิตรภาพ  ชั้น 3 อาคารเรียนรวม

หลังจากเสร็จพิธีทางสงฆ์ รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์   ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัลต่างๆดังนี้  1.เกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อคณะแพทยศาสตร์ และจิตอาสา 2.เกียรติบัตรปรากศเกียรติคุณบุคคลเกียรติยศ และ  3.โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติราชการครบ 25 ปี

คณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งชาติ   ประกาศจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์อย่างเป็นทางการขึ้น เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2515  พร้อมปณิธาน ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาแพทยศาสตร์ โดยเน้นด้านเวชปฏิบัติทั่วไปและสุขภาพชุมชน ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้า วิจัยปัญหาด้านสุขภาพ โดยมีนายแพทย์ กวี ทังสุบุตร รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และเป็นผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์       เริ่มรับนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 1 ในปี พ.ศ. 2517 โดยคัดจากคณะวิทยาศาสตร์ - อักษรศาสตร์ จำนวน 16 คน เพื่อมาเรียนปีที่สองในคณะแพทยศาสตร์ และเปิดรับสมัครรุ่นที่ 2 เป็นจำนวน 44 คน ในปี พ.ศ. 2518

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบในการรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ ในการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโรงพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเริ่มเปิดบริการผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ อาคารชั่วคราวบริเวณสีฐาน โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ นภดล ทองโสภิต  ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนแรก