Skip to content

ส่งมอบขวัญกำลังใจพร้อมรับฟังปัญหาจากผู้ปฏิบัติงาน โดย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบปะบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมมอบ สิ่งของเป็นกำลังใจแก่บุคลากร โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และ ศูนย์หวัใจสิริกิติ์ พร้อมทั้งเดินพบปะ บุคลากร ในหน่วยงานต่างๆ อาทิ งานบริการพยาบาล,งานเภสัชกรรม, งานรักษาความปลอดภัย, งานแม่บ้าน, ฯลฯ และส่วนต่างๆในโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็น ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วยต่างๆ

คณะผู้บริหารได้พูดคุยและรับฟังถึงปัญหา และผลการปฏิบัติงาน ในช่วงปีที่ผ่านมา เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไข ให้การปฏิบัติเป็นไปได้อย่างมีประสิทธํิภาพและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับผู้ป่วย เพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชนสืบไป

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email