Skip to content

งานบริหารจัดการและการบริการอาชีวอนามัย คณะแพทยศาสตร์ มข. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของคณะแพทยศาสตร์

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Hybrid 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานบริหารจัดการและการบริการอาชีวอนามัย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี  สุรีย์  รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กัมปนาท วังแสน ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะทำงาน ศูนย์ฯ  รวม 16 ท่าน

โดยมี ศาสตราจารย์ นพ. ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศาสตราจารย์ พญ. เนสินี ไชยเอีย
หัวหน้างานบริหารจัดการและบริการอาชีวอนามัย และอาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึก แก่คณะศึกษาดูงาน

วัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีเพื่อเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มุ่งเน้นที่ประเด็น ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของคณะแพทยศาสตร์ และการบริหารจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ ความปลอดภัยทางรังสี โดยมีหัวข้อบรรยายและซักถามดังนี้

  • การพัฒนาระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานสำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ พญ. เนสินี ไชยเอีย
  • ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หน่วยบิหารจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย โดย คุณทินกร ทรงอาษา นักอาชีวอนามัย หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • การจัดการภาวะฉุกเฉินในที่ทำงาน และแนวทางการจัดการปฐมพยาบาล โดย อ.นพ.ฉัตรพงศ์ งามโชควัฒนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์
  • การบริการอาชีวอนามัยชั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากร โดย อ.นพ.ภานุมาศ ไกรสร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์
  • การประเมินสุขภาพ fitness for work (preplacement/return work) การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อแก่บุคลากร โดย คุณจริญญา จำปาโท พยาบาลปฏิบัติการ
  • Medical surveillance program การรายงานการบาดเจ็บและเจ็บป่วย/ระบบบันทึกการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน/สิทธิประโยชน์ของบุคลากรเกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดย คุณปฏิมาพร จารย์โพธิ พยาบาลปฏิบัติการ
  • แนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ โดย รศ.ดร.โสรัจสิริ เจริญสุดใจ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • แนวทางบริหารจัดการความปลอดภัยทางรังสี โดย นายขจรเกียรติ ศรีชาเชษฐ์ เภสัชกรชำนาญการ และ นางสาวพึงใจ ภูนิคม นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ คณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัย การทำงานที่เกี่ยวกับรังสี ประจำคณะแพทยศาสตร์

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email