Skip to content

ผนึกกำลังเพื่อความปลอดภัยและ สุขภาวะ Synergy for Safety and Well-being ประชุมวิชาการ Regional HA Forum ครั้งที่ 18

ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น HACC- KKU (Hospital Accreditation Collaborating Center - Khon Kaen University) จัดงานประชุมวิชาการ Regional HA Forum ครั้งที่ 18 Synergy for Safety and Well-being ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2566  ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โดยกิจกรรมประชุมวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการให้บริการ และเสริมทักษะการทำงานในด้านต่างๆของบุคลากร แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรทางการสาธารณสุข ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภายใต้แนวคิด สอดคล้องกับ ประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 ภายใต้หัวข้อ “Synergy for Safety and Well-being” เช่นเดียวกัน โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ซึ่งประเด็นการประชุม การรับรู้ที่จะยืนหยัดร่วมกันด้วยการรวมตัว การร่วมมือกันทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเป็นวงกว้างระดับประเทศ เป็นเสมือนการผนึกกำลังที่สอดคล้องกับคำว่า “Synergy”

ซึ่งในแวดวงสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพที่มีความซับซ้อน เริ่มนำหลักคิดของคำว่า synergy มาใช้ในกระบวนการดูแลคนไข้ เริ่มต้นจากการพัฒนา Synergy Model for Patient Care ในทางการพยาบาลโดยสมาคมพยาบาลวิกฤตแห่งสหรัฐอเมริกา ในปี 1992 โดยมีองค์ประกอบหลักคือ

1. ลักษณะ/ความต้องการของผู้ป่วย (patient’ characteristics)

2. สมรรถนะของพยาบาล (nurse’ competencies)

3. สิ่งแวดล้อม/ระบบของการให้บริการสุขภาพ (healthcare environment or system) เป็นการให้ความสำคัญของการผนึกกำลังกันในการดูแลระหว่างผู้ป่วย ญาติ และบุคลากร ด้วยเป้าหมายเดียวกัน นับเป็น model ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและมีการประยุกต์ใช้ในการดูแลคนไข้ที่หลากหลาย ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

โดยการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ ซึ่งทางศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิที่ล้วนแต่มีความเชี่ยวชาญ ในด้านกระบวนการพัฒนาคุณภาพ และการสร้างสรรค์งานให้เกิดคุณค่า โดยจะเป็นการบรรยายให้ความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ หัวข้อต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอ ผลงานการพัฒนาคุณภาพจากโรงพยาบาลต่างๆ ในรูปแบบจัดแสดงนิทรรศการผลงานพัฒนาคุณภาพอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 43 เรื่อง และในรูปแบบ oral presentation จำนวน 6 เรื่อง

ซึ่งทางผู้จัดงานคาดหวังว่า ผู้เข้าประชุม จะได้รับทราบแนวคิด ด้านกระบวนการพัฒนาคุณภาพที่สร้างสรรค์จากจินตนาการหลากหลายเป็นความรู้แห่งคุณภาพที่เป็นประโยชน์ต่อระบบคุณภาพบริการ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ ร่วมนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพงาน ซึ่งจะเป็นการจุดประกาย และเติมพลังให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ต่อไป

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email