Skip to content

SMC  จัดสัมมนา พัฒนากลยุทธ์ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2566 รศ.นพ.พลากร  สุรกุลประภา  รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริกาสุขภาพ  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานพร้อมเป็นวิทยากร ในการประชุม “การพัฒนากลยุทธ์ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง” ฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ (SMC) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ณ ภัทราวานา รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนากลยุทธ์สำหรับสร้างความเปลี่ยนแปลงของศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลาง บริการสุขภาพ ผลักดันศูนย์ความเป็นเลิศฯ ให้บรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในฝ่ายฯ เพื่อพัฒนาร่วมกัน ตามเป้าหมาย

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email