Skip to content

แพทย์ มข. จัดประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ วันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมประจำปี2565

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด

การประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ วันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมประจำปี2565 ในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานรวมถึง วัสดุ อุปกรณ์ อย่างรู้คุณค่า เพื่อประโยชน์ของส่วนร่วม ในภาพองค์กร ไปจนถึงระดับความมั่นคงทางพลังงานของโลก จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึก และค่านิยม ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม แก่องค์กรอย่างสม่ำเสมอ

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการปชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ และมอบรางวัลแก่ผู้ส่งผลงานSPA และผู้ได้รับรางวัลต่างๆ

โดยในปี 2565 นี้มีผู้ส่งผลงาน ทั้งสิ้น 31 ผลงาน แบ่งออกเป็น

ผลงานด้านวิชาการ รูปแบบการนำเสนอ คลิปวีดีโอ 3 ผลงาน

1 พัฒนาแอพลิเคชั่นบันทึกข้อมูลสารสนเทศ นายคณิศร รันสินโย หอผู้ป่วย 4ข1
2 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในหอผู้ป่วย CCU นางสมพร บุญนาดี หออภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด CCU
3 เทคโนโลยีลดกระดาษ นางนัทธภัทร พรหมมา ห้องตรวจกุมารเวชกรรม

 

ผลงานด้านวิชาการ รูปแบบการนำเสนอ โปสเตอร์ 4 ผลงาน

1 การประหยัดพลังงานไฟฟ้าเครื่องทำน้ำร้อน-เย็นและกระติกน้ำร้อน นางสาววิไล  ศิริผลหลาย หอผู้ป่วยพิเศษ ก.ว.6/2
2 กล่องเก็บอุณหภูมิ (Srinagarind Temp Keep Box) นางมัสวีร์ แตงกวา หน่วยผ่าตัด 2
3 ยาบริจาค นำกลับมาใช้ใหม่ 1. ภญ.รัตนา อินทะผิว

2.ภญ.ปรีชญา เรืองฤทธิ์กูล

งานเภสัชกรรม
4 ลดต้นทาง ลดต้นทุน ลดใช้พลังงาน นางสาวจารุวรรณ โพธิ์ชัยเลิศ หอผู้ป่วย 6ก

 

ผลงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ รูปแบบการนำเสนอ วีดีโอคลิป  12 ผลงาน

1 2ง ร่วมใจอนุรักษ์พลังงาน นางสาวอภันตรี ยุระศรี หอผู้ป่วย 2ง
2 ยาเหลือที่ถูกลืม เภสัชกรนฤเบศร์ ศิริวงจักร งานเภสัชกรรม
3 รักษ์สิ่งแวดล้อม เริ่มต้นที่ตัวเรา ภญ.ภัทรียา เกียรติมาลีสถิตย์ งานเภสัชกรรม
4 การอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมของหอผู้ป่วย 2ข นางสาวมินตรา ภักดีศรี หอผู้ป่วยมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด 2ข
5 การประหยัดน้ำ 1. นางสาวฐาปนี ไวจำปา

2. นางสาวปภัสรา ปุราชะกา

หอผู้ป่วย SICU 3
6 ร่วมแรง ร่วมใจ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม หอผู้ป่วย IMC2ง 1. นางสาวทิพย์สุดา จันทร์คูเมือง

2. นางสาวรัชฎา สุลำนาจ

3. นางสาวกมลวรรณ วงศ์นอก

หอผู้ป่วย IMC2ง (กึ่งวิกฤต2ง)
7 2ก ร่วมใจ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม นางสาวสุภิญญา สีหมวด หอผู้ป่วย 2ก
8 SCTU ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก นางสาวปริญญา หินหมื่นไวย หอผู้ป่วย SCTU
9 5 วิธีประหยัดพลังงานในออฟฟิตของภาควิชาพยาธิวิทยา นางสาวจิราภา สุทธิประภา ภาควิชาพยาธิวิทยา
10 3ง ยืนหยัดประหยัดพลังงาน นางสาวรัตน์ติยา วันทา หอผู้ป่วย 3ง
11 ลดต้นทาง ลดต้นทุน ลดใช้พลังงาน นางสาวจารุวรรณ โพธิ์ชัยเลิศ หอผู้ป่วย 6ก
12 NICU  ร่วมใจอนุรักษ์พลังงาน 1.นางรัศมี งามเจริญ

2.นางสาววิมลพันธ์ วงษ์คุย

หอผู้ป่วย NICU

 

ผลงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ รูปแบบการนำเสนอ อนิเมชั่น  2 ผลงาน

1 Simple Ten ways to protect the envelopment นายคณิศร รันสินโย หอผู้ป่วย 4ข1
2 สู้ COVID ลดวิกฤตสิ่งแวดล้อม นางสาวศิริภรณ์ บุบผา หอผู้ป่วย IMC 4ก

 

ผลงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ รูปแบบการนำเสนอ โปสเตอร์  10 ผลงาน

1 ลดโลกร้อนด้วยมือเรา 3ก พิทักษ์อนุรักษ์พลังงาน นางสาวเกศราภรณ์ ปัญญาใส หอผู้ป่วย 3ก
2 10 วิธีใกล้ตัวรักษาสิ่งแวดล้อม นายคณิศร รันสินโย หอผู้ป่วย 4ข1
3 The tree of good environment นายคณิศร รันสินโย หอผู้ป่วย 4ข1
4 Save the planet save our life นายคณิศร รันสินโย หอผู้ป่วย 4ข1
5 อนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม หอผู้ป่วยรังสีรักษา  5ก 1. นางสาวอภิญญา ศรีแพงมน

2. นางสาวเกศรา โทวิรัตน์

หอผู้ป่วยรังสีรักษา 5ก
6 ลดการใช้น้ำล้างมือด้วยก๊อกรักษ์น้ำ นางวนาพร เอี่ยมมะ หอผู้ป่วยพิเศษ กว. 6/1
7 เชิญชวนให้บุคลากรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากคาร์บอนฟุต พริ้นท์ นางสาวสุภาพร แจ่มศรี ห้องตรวจกุมารเวชกรรม
8 SCTU ร่วมใจลดการใช้ถุงพลาสติก นางเพลินพิศ ชอบสูงเนิน หอผู้ป่วย SCTU
9 แยกขยะ recycle อย่างไรให้ถูกต้อง นางสาวศิริภรณ์ บุบผา หอผู้ป่วย IMC 4ก
10 อนุรักษ์พลังงาน หอผู้ป่วยเคมีบำบัด 5จ นางสาวอาทิตยา ประนัดสุดจ่า หอผู้ป่วยเคมีบำบัด 5จ

โดยได้ทำการนำเสนอผลงานผ่านทาง Facebook fanpage : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Youtube : MDKKU Channel เพื่อเป็นการเฟ้นหาผู้ได้รางวัล ขวัญใจมหาชน(Popular vote) และเป็นการนำเสนอผลงานบุคลากรผ่านทางรูปแบบอิเล็กทรอนิกซ์ ช่องทางหนึ่ง

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email