Skip to content

โรงพยาบาลศรีนครินทรได้รับประกาศนียบัตร โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA ประจำปี 2565

โรงพยาบาลศรีนครินทรได้รับประกาศนียบัตร โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ที่เป็น 1 ในสถานพยาบาล ที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลประจำปี พ.ศ.2565 และเข้ารับประกาศนียบัตร จากจำนวน 257 แห่งทั่วประเทศไทยในงานพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจําปี2565 ครั้งที่ 22 (22ndHA National Forum)Towards Scaling Up and Resilience in Healthcare และพิธีมอบประกาศนียบัตรโรงพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA รูปแบบเสมือนจริงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยพิธีมอบประกาศนียบัตรโรงพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA    จัดขึ้นเวลา 13.00 – 15.30 น และ งานแถลงข่าว ประเด็น “มาตรฐานบริการสุขภาพไทย ก้าวไกล  ได้รับการรับรองจากสากล สะท้อนคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพ” เวลา 14.45 – 15.30 น. ภายในงานได้รับเกียรติจาก ท่านดร.สาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบเสมือนจริงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์  (201) อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม  เมืองทองธานี

สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ในครั้งนี้ ประกอบด้วยสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพครั้งแรก สถานพยาบาลที่ต่ออายุการรับรอง สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองขั้นก้าวหน้า สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานระบบสุขภาพระดับอำเภอ และสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ทุกสถานพยาบาลย่อมเป็นสถานพยาบาลที่เป็นที่เชื่อถือได้ว่ามีมาตรฐานในการบริการสุขภาพ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email