Skip to content

22-26 พ.ย. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญ  ประชาชนทั่วไป และประชาชนกลุ่มเสี่ยง รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2564

ผู้มีสิทธิ์ได้รับวัคซีน  ได้แก่

  • ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน ผู้ป่วยมะเร็ง ที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด)
  • ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย และผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  • หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
  • เด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี
  • ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
  • ผู้พิการทางสมองทีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
  • ผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
  • ประชาชนทั่วไป

ระหว่างวันที่ 22- 26 พฤศจิกายน 2564  เวลา  09.00 – 15.00 น.

ณ  จุดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่  หน้าห้องยาผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลศรีนครินทร์

โปรดนำบัตรประชาชนมาทุกครั้งที่มารับบริการที่โรงพยาบาล

สอบถามรายลเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ งานเวชกรรมสังคม

โทร. 043-363568, 043-363573  หรือเบอร์ภายใน  63568, 63573

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email