Skip to content

Category: ภาควิชาอายุรศาสตร์

วันพยาบาลแห่งชาติ 2564

Admission Round

งานประชุมวิชาการ

มุทิตาจิตอาจารย์เกษียณ

พิธีไหว้ครู

12 นักศึกษาแพทย์ มข. คว้ารางวัลจาก SIMPIC 2021

นวัตกรรมตรวจ-ส่งข้อมูลคนไข้ระยะไกลแห่งแรก

คณะแพทยศาสตร์ เปิด MDKKU CARE แอพพลิเคชั่น

ตัวอย่างข่าว 4

เข้าสู่ระบบ
คำแนะนำ
  • แบบฟอร์มการเข้าสู่ระบบนี้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบการใช้งานระบบเว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น ซึ่งอยู่ในระหว่างการปรับปรุงและยังไม่สามารถใช้งานได้จริง
  • หากท่านต้องการเข้าสู่ระบบ กรุณาใช้การเข้าสู่ระบบแบบเดิมที่ท่านเคยใช้งานได้ตามปกติ