Skip to content

Category: งานบริการวิศวกรรม

วันพยาบาลแห่งชาติ 2564

พิธีไหว้ครู

มุทิตาจิตอาจารย์เกษียณ

งานประชุมวิชาการ

Admission Round

แนวทางปฏิบัติของบุคลากรและนักศึกษาในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดขอนแก่นในช่วงแพร่ระบาดของ COVID-19

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งแพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปกิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งแพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การบริหารกองทุนสำรองเพื่อผลประโยชน์และสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของส่วนงาน

เข้าสู่ระบบ
คำแนะนำ
  • แบบฟอร์มการเข้าสู่ระบบนี้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบการใช้งานระบบเว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น ซึ่งอยู่ในระหว่างการปรับปรุงและยังไม่สามารถใช้งานได้จริง
  • หากท่านต้องการเข้าสู่ระบบ กรุณาใช้การเข้าสู่ระบบแบบเดิมที่ท่านเคยใช้งานได้ตามปกติ