Skip to content

Category: ประกาศ

วันพยาบาลแห่งชาติ 2564

แนวทางปฏิบัติของบุคลากรและนักศึกษาในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดขอนแก่นในช่วงแพร่ระบาดของ COVID-19

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งแพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปกิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งแพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การบริหารกองทุนสำรองเพื่อผลประโยชน์และสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของส่วนงาน

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาล สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น