งานบริหารจัดการและการบริการอาชีวอนามัย คณะแพทยศาสตร์ มข. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของคณะแพทยศาสตร์