“ค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อง ๆ ตะวันฉาย ครั้งที่ 11” ทีมสหวิทยาการแข็งขันพร้อมสร้างความสมบูรณ์แบบในการดูแลผู้ป่วยครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน สุขภาพ, การศึกษา, การดำรงชีวิต, สังคม และการเสริมสร้างพลังอำนาจ