Skip to content

การศึกษา

ภาควิชา

คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยภาควิชา
ด้านปรีคลินิก 9 สาขา และคลินิก 13 สาขา

ปรีคลินิก

คลินิก

วิชาการและหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยงานด้านวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ รวมถึงหลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และ หลักสูตรเวชนิทัศน์

กิจการนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการดำ เนินงาน เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึง ประสงค์และสนับสนุนสวัสดิการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจสำ คัญของคณะ แพทยศาสตร์ คือ การผลิตบัณฑิตผ่าน ภาระงานหลักได้แก่ ด้านกิจกรรมพัฒนา นักศึกษา ด้านทุนการศึกษา ด้านหอพัก นักศึกษา ด้านวินัยนักศึกษา ด้านระบบ อาจารย์ที่ปรึกษา และสวัสดิการอื่นๆ ของนักศึกษา