Skip to content

นโยบายความเป็นส่วนตัว

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (“คณะแพทยศาสตร์”) ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายส่วนบุคคล (privacy policy) นี้ เนื่องจากนโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่คณะแพทยศาสตร์ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จึงประกาศนโยบายส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

1. คณะแพทยศาสตร์เคารพและให้ความสำคัญถึงสิทธิ ข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และคณะแพทยศาสตร์ตระหนักดีว่า ท่านในฐานะผู้ใช้บริการด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ หรือบริการอื่นใดของคณะแพทยศาสตร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของคณะแพทยศาสตร์

2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่คณะแพทยศาสตร์ได้รับมา เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีคุณภาพ จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์เท่านั้น และคณะแพทยศาสตร์จะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน

1. คณะแพทยศาสตร์จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เท่าที่จำเป็น ภายใต้อำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ตามที่กฎหมายกำหนด หรือรับรองตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 เท่านั้น ในกรณีที่คณะแพทยศาสตร์ประสงค์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น คณะแพทยศาสตร์จะแจ้งความประสงค์ให้ท่านทราบและขอความยินยอมจากท่านก่อน เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด หรือในกรณีอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้

2. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่มีคุณภาพของท่าน คณะแพทยศาสตร์จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเก็บรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินการของคณะแพทยศาสตร์ การให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของคณะแพทยศาสตร์เท่านั้น

3. คณะแพทยศาสตร์จะขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่

(1) เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด

(2) เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น

(3) เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านและผู้ใช้บริการท่านอื่น

(4) เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

(5) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ

4. คณะแพทยศาสตร์จะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่อาจเป็นผลร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกันแก่บุคคลใด เว้นแต่

(1) ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากท่าน

(2) เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด

(3) เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น

(4) เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านและผู้ใช้บริการท่านอื่น

(5) เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

(6) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ

5. คณะแพทยศาสตร์อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับมาจากแหล่งอื่นเฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นและได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการดำเนินงานหรือการให้บริการของคณะแพทยศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น

1. คณะแพทยศาสตร์เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ การศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ และเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการของคณะแพทยศาสตร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คณะแพทยศาสตร์จะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอม และจัดให้มีบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน

3. ในกรณีที่คณะแพทยศาสตร์มีการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ ท่านมีสิทธิที่ในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการเลือกว่า จะให้คณะแพทยศาสตร์เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผยหรือไม่ให้เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

4. เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และติดตามการใช้บริการทางเว็บไซต์ หรือระบบออนไลน์อื่นใด และวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน คณะแพทยศาสตร์จึงจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของท่านโดยระบบอัตโนมัติ โดยจัดเก็บข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

(1) หมายเลขไอพี (IP Address)

(2) ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser)

นอกจากนี้ คณะแพทยศาสตร์ยังได้ใช้บริการของหน่วยงานภายนอกที่มีการจัดเก็บบันทึกการเข้าออกระบบให้บริการทางเว็บไซต์ตามที่กฎหมายกำหนดด้วย สำหรับกรณีที่คณะแพทยศาสตร์ใช้บริการหน่วยงานภายนอกในการให้บริการเว็บไซต์

5. คณะแพทยศาสตร์จะไม่กระทำการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่

(1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ผู้ใช้บริการทราบ และได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ

(2) เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด

1. คณะแพทยศาสตร์เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ การศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ และเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการของคณะแพทยศาสตร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คณะแพทยศาสตร์จะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอม และจัดให้มีบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน

3. ในกรณีที่คณะแพทยศาสตร์มีการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ ท่านมีสิทธิที่ในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการเลือกว่า จะให้คณะแพทยศาสตร์เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผยหรือไม่ให้เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

4. เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และติดตามการใช้บริการทางเว็บไซต์ หรือระบบออนไลน์อื่นใด และวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน คณะแพทยศาสตร์จึงจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของท่านโดยระบบอัตโนมัติ โดยจัดเก็บข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

(1) หมายเลขไอพี (IP Address)

(2) ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser)

นอกจากนี้ คณะแพทยศาสตร์ยังได้ใช้บริการของหน่วยงานภายนอกที่มีการจัดเก็บบันทึกการเข้าออกระบบให้บริการทางเว็บไซต์ตามที่กฎหมายกำหนดด้วย สำหรับกรณีที่คณะแพทยศาสตร์ใช้บริการหน่วยงานภายนอกในการให้บริการเว็บไซต์

5. คณะแพทยศาสตร์จะไม่กระทำการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่

(1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ผู้ใช้บริการทราบ และได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ

(2) เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด

1. คณะแพทยศาสตร์จะใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านและจะต้องเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของคณะแพทยศาสตร์เท่านั้น

2. คณะแพทยศาสตร์จะดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานของคณะแพทยศาสตร์มิให้เปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์หรือต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่

(1) เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด

(2) ได้รับความยินยอมจากท่าน

(3) เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านและผู้ใช้บริการอื่น

(4) เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

(5) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ

3. ในบางกรณีคณะแพทยศาสตร์อาจให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน

1. คณะแพทยศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน คณะแพทยศาสตร์จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะแพทยศาสตร์

1. ในกรณีที่ท่านประสงค์จะทราบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเอง ท่านสามารถมีคำร้องขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะแพทยศาสตร์กำหนด เมื่อคณะแพทยศาสตร์ได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว คณะแพทยศาสตร์จะรีบดำเนินการแจ้งถึงความมีอยู่ หรือรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ท่านภายในระยะเวลาอันสมควร

2. หากท่านเห็นว่า ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เกี่ยวกับตนไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ท่านสามารถแจ้งคณะแพทยศาสตร์เพื่อให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ ในการนี้ คณะแพทยศาสตร์จะจัดทำบันทึกคำคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นหลักฐานด้วย

3. ท่านมีสิทธิตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ และสถานที่ทำการของคณะแพทยศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีสิทธิดังต่อไปนี้

(1) ขอสำเนา หรือขอสำเนารับรองถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน

(2) ขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์

(3) ขอระงับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

(4) ขอให้ดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

(5) ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนในกรณีที่เป็นข้อมูลซึ่งผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ

อย่างไรก็ตาม คณะแพทยศาสตร์อาจปฏิเสธสิทธิของท่านได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้อีก

1. คณะแพทยศาสตร์อาจเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น คณะแพทยศาสตร์จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนที่จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมทั้งขอความยินยอม โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

(1) บุคคลหรือหน่วยงานที่จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล

(2) วัตถุประสงค์ในการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล

(3) วิธีการในการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล

(4) ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการเชื่อมโยง

(5) บุคคลผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

2. ในการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น คณะแพทยศาสตร์จะแสดงชื่อผู้เก็บรวบรวม บุคคลผู้มีสิทธิในข้อมูลที่ได้มีการเก็บรวบรวมอย่างชัดเจน เพื่อให้ท่านได้รับทราบ นอกจากนี้ คณะแพทยศาสตร์จะจัดทำบันทึกการเชื่อมโยงข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน

3. หากมีการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงข้อมูล คณะแพทยศาสตร์จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และขอความยินยอมก่อนการดำเนินการ

1. คณะแพทยศาสตร์อาจปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ และข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากท่าน คณะแพทยศาสตร์จะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรืออาจส่งประกาศแจ้งเตือนให้ท่านทราบโดยตรง

2. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดศึกษาจากนโยบายและแนวปฏิบัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับเต็ม

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อคณะแพทยศาสตร์ได้ที่:

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40002

หมายเลขโทรศัพท์ 043 3488888
อีเมล info@md.kku.ac.th