Skip to content

เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้บ่มเพาะบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อกลับไปดูแลชีวิตและสุขภาพของประชาชน มาตลอดระยะเวลา 50 ปี

ปณิธาน

ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาแพทยศาสตร์ โดยเน้นด้านเวชปฏิบัติทั่วไปและสุขภาพชุมชน ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้า วิจัยปัญหาด้านสุขภาพ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนแพทย์ระดับโลกที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและมวล
มนุษยชาติ

พันธกิจ

 • ผลิตบัณฑิตทางการแพทย์และสาธารณสุข
 • วิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
 • เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล บริการวิชาการ/วิชาชีพ
 • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างสังคมให้เข้มแข็งและมีดุลยภาพ
 • บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2510
ปีการก่อตั้ง
0
สาขาปรีคลินิก
9
สาขาคลินิก
350
นักศึกษาปัจจุบัน

ค่านิยม : (ACTS)

Agility

 • ฉับไว คล่องตัว พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

Customer Target

 • คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพันธกิจหรือกระบวนการ
 • คำนึกถึงผู้เรียน
 • คำนึงถึงผู้ป่วย

Technology and Innovation

 • มุ่งเรียนรู้และประยุกติ์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
 • สร้างนวัตกรรมเพื่อนำไปเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาพยาบาล การช่วยเหลือชุมชนและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์

Social Devotion

 • สนับสนุนช่วยเหลือ เป็นที่พึ่งของชุมชน ทั้งในด้านสุขภาพ และด้านอื่นๆ
 • รับผิดชอบต่อสังคม ประหยัดพลังงาน และห่วงใยสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหารและคณะกรรมการ

รศ.นพ.
อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.นพ.อำนาจ กิจควรดี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.พญ.สุภัชชา ประเสริฐเจริญสุข
ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
รศ.นพ.พรเทพ เกษมศิริ
ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
ผศ.นพ.จักรพันธ์ วิทยาไพโรจน์
ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
ผศ.นพ.ฤทธิ์ อภิญญาณกุล
ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
นางนุชจรีย์ หอมนาน
ผู้ช่วยฝ่ายโรงพยาบาล
ผศ.พญ.คัชรินทร์ ภูมิคม
ผู้ช่วยฝ่ายโรงพยาบาล
รศ.ดร.ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์
ผู้ช่วยฝ่ายโรงพยาบาล
ผศ.นพ.ชัช สุมนานนท์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
รศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา
รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ
และศูนย์กลางบริการสุขภาพ
รศ.นพ.ชลธิป พงศ์สกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ
และศูนย์กลางบริการสุขภาพ
ผศ.นพ.นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย์
ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ
และศูนย์กลางบริการสุขภาพ
อ.นพ.ไพฑูรย์ ประฏิภาณวัตร
ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ
และศูนย์กลางบริการสุขภาพ
ผศ.ดร.วันชนะ สืบไวย
ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ
และศูนย์กลางบริการสุขภาพ
ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์ คงวัฒนกุล
ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ
และศูนย์กลางบริการสุขภาพ
รศ.พญ.กมลวรรณ เจนวิถีสุข
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รศ.นพ.
สุรพล วีระศิริ
ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ
ผศ.พญ.อิสราภรณ์ เทพวงษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.นพ.เก่งกาจ วินัยโกศล
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
อ.พญ.พัชรีภรณ์ ต้นมิ่ง
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
ผศ.อนุพล พาณิชย์โชติ
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
รศ.ดร.
พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
ผศ.นพ.
รัฐพล อุปลา
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
รศ.พญ.
วิมลรัตน์ ศรีราช
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ผศ.พญ.พรรณิพา ว่องไว
ผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
อ.ดร.จุฑารพ เพชระบูรณิน
ผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส
รองคณบดีฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
และบริหารทรัพยากรบุคคล
ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
ผศ.นพ.ศุภฤทธิ์ ศิลารัตน์
ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
นางชาริยา บำรุงศิริ
ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
นางเบญจมาศ แสนแสง
ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
ผศ.นพ.ชวลิต วงศ์พุทธะ
ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
นพ.พงษ์ศักดิ์ อินทรเพชร
ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
ผศ.นพ.เกรียงศักดิ์ งามแสงสิริทรัพย์
ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
รศ.พญ.
จุฬาพรรณ อิ้งจะนิล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผศ.นพ.
นราทัศพล ลิขิตดี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อ.นพ.
นนทพล ปิยวัฒนเมธา
ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผศ.นพ.สุวิน ว่องวัจนะ
รองคณบดีฝ่ายวางแผน และพัฒนาคุณภาพ
รศ.ดร.
ปาริฉัตร ประจะเนย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
ผศ.นพ.อาทิตย์ บุญรอด
ผู้ช่วยฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

หน่วยงานและบุคลากร