Skip to content

เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้บ่มเพาะบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข
เพื่อกลับไปดูแลชีวิตและสุขภาพของประชาชน
มาตลอดระยะเวลา 50 ปี

ปณิธาน

ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาแพทยศาสตร์ โดยเน้นด้านเวชปฏิบัติทั่วไปและสุขภาพชุมชน ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้า วิจัยปัญหาด้านสุขภาพ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนแพทย์ระดับโลกที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและมวล มนุษยชาติ

พันธกิจ

 • ผลิตบัณฑิตทางการแพทย์และสาธารณสุข
 • วิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
 • เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล บริการวิชาการ/วิชาชีพ
 • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างสังคมให้เข้มแข็งและมีดุลยภาพ
 • บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2510
ปีการก่อตั้ง
0
สาขาปรีคลินิก
9
สาขาคลินิก
350
นักศึกษาปัจจุบัน

วัฒนธรรมองค์กร

ตรงเวลา สามัคคี มีคุณธรรม

ค่านิยมองค์กร : (ACT-SMART)

 1. Accountability (โปร่งใส รับผิดชอบ)
 2. Customer Target (มุ่งเน้นผู้เรียน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
 3. Social Responsibility (รับผิดชอบต่อสังคม)
 4. Management By Fact (การบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง)
 5. Agility (พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง)
 6. Research Based (มุ่งมั่นนวัตกรรมและวิจัย)
 7. Teamwork (การทำงานเป็นทีม)

ผู้บริหารและคณะกรรมการ

รศ.นพ.
อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.นพ.อำนาจ กิจควรดี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.พญ.สุภัชชา ประเสริฐเจริญสุข
ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
รศ.นพ.พรเทพ เกษมศิริ
ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
ผศ.นพ.จักรพันธ์ วิทยาไพโรจน์
ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
นางสาวธารินี เพชรัตน์
ผู้ช่วยฝ่ายโรงพยาบาล
ผศ.พญ.คัชรินทร์ ภูมิคม
ผู้ช่วยฝ่ายโรงพยาบาล
รศ.ดร.ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์
ผู้ช่วยฝ่ายโรงพยาบาล
ผศ.นพ.ชัช สุมนานนท์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
ผศ.นพ.ชวกิจ ภูมิบุญชู
รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ
และศูนย์กลางบริการสุขภาพ
รศ.นพ.ชลธิป พงศ์สกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ
และศูนย์กลางบริการสุขภาพ
ผศ.นพ.นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย์
ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ
และศูนย์กลางบริการสุขภาพ
อ.นพ.ไพฑูรย์ ประฏิภาณวัตร
ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ
และศูนย์กลางบริการสุขภาพ
ผศ.ดร.วันชนะ สืบไวย
ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ
และศูนย์กลางบริการสุขภาพ
ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์ คงวัฒนกุล
ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ
และศูนย์กลางบริการสุขภาพ
รศ.พญ.กมลวรรณ เจนวิถีสุข
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รศ.นพ.
สุรพล วีระศิริ
ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ
ผศ.พญ.อิสราภรณ์ เทพวงษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.นพ.เก่งกาจ วินัยโกศล
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
อ.พญ.พัชรีภรณ์ ต้นมิ่ง
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
ผศ.อนุพล พาณิชย์โชติ
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
รศ.ดร.
พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
ผศ.นพ.
รัฐพล อุปลา
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
รศ.พญ.
วิมลรัตน์ ศรีราช
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ผศ.พญ.พรรณิพา ว่องไว
ผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
อ.ดร.จุฑารพ เพชระบูรณิน
ผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส
รองคณบดีฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
และบริหารทรัพยากรบุคคล
ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
ผศ.นพ.ศุภฤทธิ์ ศิลารัตน์
ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
นางชาริยา บำรุงศิริ
ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
นางเบญจมาศ แสนแสง
ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
ผศ.นพ.ชวลิต วงศ์พุทธะ
ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
นพ.พงษ์ศักดิ์ อินทรเพชร
ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
ผศ.นพ.เกรียงศักดิ์ งามแสงสิริทรัพย์
ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
รศ.พญ.
จุฬาพรรณ อิ้งจะนิล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รศ.นพ.
โกสินทร์ วิระษร
ผู้ชวยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อ.นพ.นราทัศพล ลิขิตดี
ผู้ชวยฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผศ.นพ.สุวิน ว่องวัจนะ
รองคณบดีฝ่ายวางแผน และพัฒนาคุณภาพ
รศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน และพัฒนาคุณภาพ
รศ.ดร.
ปาริฉัตร ประจะเนย์
ผู้ช่วยฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

หน่วยงานและบุคลากร

ต้องการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ หรือข้อมูล กรุณาติดต่อ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

เข้าสู่ระบบ
คำแนะนำ

วิลล์แซมบ้าคำสาปเหมยวีเจ แอ็คชั่นวอลนัทเฟิร์ม ซิมโฟนีบาร์บีคิว ว้อย เพียบแปร้ สโตนแฟรนไชส์ อุปทานเพทนาการแอลมอนด์ ไฮเทคออทิสติกรีพอร์ทแอพพริคอทสารขัณฑ์ วอฟเฟิลบอกซ์พาเหรดบึ้มทีวี นายแบบบุ๋นฮัลโลวีน