Skip to content

เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้บ่มเพาะบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อกลับไปดูแลชีวิตและสุขภาพของประชาชน มาตลอดระยะเวลา 50 ปี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มการพิจารณาจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511 โดยศาสตราจารย์พิมล กลกิจ ได้นำเสนอโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์แก่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อพิจารณารายละเอียด และวิธีการดำเนินงาน จากนั้นได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอล ส่งผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ รวม 5 คน มาจัดการทำ Master Plan ของศูนย์แพทยศาสตร์

 

ต่อมา สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับหลักการและแต่งตั้งกรรมการพิจารณารายละเอียดการจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2514 และรับหลักการโครงร่างการจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอกับให้เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป ซึ่งกรณีสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติได้เสนอไปแล้วจนได้บรรจุเข้าใน “แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 3” (พ.ศ. 2515 – 2519)

 

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2515 คณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งชาติได้อนุมัติการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้ประกาศจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์อย่างเป็นทางการขึ้นในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2515 โดยมีนายแพทย์กวี ทังสุบุตร รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์และเป็นผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์

 

คณะแพทยศาสตร์ เริ่มรับนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 1 เข้าศึกษาในปี พ.ศ. 2517 โดยคัดจากคณะวิทยาศาสตร์ – อักษรศาสตร์ จำนวน 16 คน เพื่อมาเรียนปีที่สองในคณะแพทยศาสตร์ และเปิดรับสมัครรุ่นที่ 2 เป็นจำนวน 44 คน ในปี พ.ศ. 2518 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ ในการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโรงพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ อาคารชั่วคราวบริเวณสีฐาน โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ นภดล ทองโสภิต เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนแรก

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ได้เสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาล ศูนย์วิทยาศาสตร์ สุขภาพ และได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ชื่อว่าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (Srinagarind Hospital) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงได้เปิดบริการรักษาพยาบาลเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2521 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดโรงพยาบาลศรีนครินทร์เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2526

ปณิธาน

ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาแพทยศาสตร์ โดยเน้นด้านเวชปฏิบัติทั่วไปและสุขภาพชุมชน ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้า วิจัยปัญหาด้านสุขภาพ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนแพทย์ระดับโลกที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและมวล
มนุษยชาติ

พันธกิจ

  • การจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตทางการแพทย์ (Education) การวิจัยและสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล (Research and Innovation) การรักษาพยาบาล (Health care) นอกจากนี้ คณะฯยังมุ่งส่งเสริม ช่วยเหลือ และสนับสนุนสังคม (Social devotion) โดยเฉพาะประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีส่วนร่วมสนับสนุน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างสังคม ให้เข้มแข็งและมีดุลยภาพ
2510
ปีการก่อตั้ง
0
สาขาปรีคลินิก
9
สาขาคลินิก
350
นักศึกษาปัจจุบัน

ค่านิยม : (ACTS)

Agility

  • ฉับไว คล่องตัว พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

Customer Target

  • คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพันธกิจหรือกระบวนการ
  • คำนึกถึงผู้เรียน
  • คำนึงถึงผู้ป่วย

Technology and Innovation

  • มุ่งเรียนรู้และประยุกติ์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
  • สร้างนวัตกรรมเพื่อนำไปเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาพยาบาล การช่วยเหลือชุมชนและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์

Social Devotion

  • สนับสนุนช่วยเหลือ เป็นที่พึ่งของชุมชน ทั้งในด้านสุขภาพ และด้านอื่นๆ
  • รับผิดชอบต่อสังคม ประหยัดพลังงาน และห่วงใยสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะฯ ให้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงสามารถรักษาและพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษา และงานวิจัยเพื่อมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนแพทย์ระดับโลก(300th QS World University Rankings by subject: Medicine) และการพัฒนางานบริการรักษาพยาบาลให้มีคุณภาพระดับสากล และเกิดผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายของคณะฯ โดยมีเป้าประสงค์ดังนี้

1. มุ่งผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาโดยใช้หลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และเปี่ยมไปด้วยทักษะที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ในศตวรรษที่ 21

2. มุ่งพัฒนาคุณภาพการบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลศรีนครินทร์และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีระบบเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับระบบสุขภาพของประเทศ สามารถรองรับการผลิตบัณฑิต ทั้งในระดับปริญญาตรี และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีการจัดตั้งโครงการศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ (Medical Hub) เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการรักษาโรคที่ต้องการความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีชั้นสูง

3. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนในประเทศและนานาชาติ รวมทั้งนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

4. มุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่เป็นที่พึ่งแก้ปัญหาสังคม โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายส่งเสริม การมีส่วนร่วมของคณะฯ ต่อชุมชน รวมทั้งการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน

5. มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) ที่ดีครอบคลุมทั้งเรื่องการพัฒนาสมรรถนะ แนวทางความก้าวหน้า ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งการสร้างกลไกในการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่ในคณะฯสร้างแรงจูงใจที่จะดึงดูดคนดีคนเก่งให้มาปฏิบัติงานในคณะฯ ส่งผลต่อระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร และทุ่มเทสร้างผลการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนองค์กร และมาตรฐานการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

6. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี ที่ทำให้เกิดคุณภาพชีวิตและความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรควบคู่กับการมีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยใช้ระบบ
สารสนเทศเกณฑ์มาตรฐานสากล และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และรางวัลเกณฑ์คุณภาพแห่งชาติ (TQA)

 

ผู้บริหารและคณะกรรมการ

รศ.นพ.
อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.นพ.อำนาจ กิจควรดี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.พญ.สุภัชชา ประเสริฐเจริญสุข
ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
รศ.นพ.พรเทพ เกษมศิริ
ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
ผศ.นพ.จักรพันธ์ วิทยาไพโรจน์
ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
ผศ.นพ.ฤทธิ์ อภิญญาณกุล
ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
นางนุชจรีย์ หอมนาน
ผู้ช่วยฝ่ายโรงพยาบาล
ผศ.พญ.คัชรินทร์ ภูมิคม
ผู้ช่วยฝ่ายโรงพยาบาล
รศ.ดร.ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์
ผู้ช่วยฝ่ายโรงพยาบาล
ผศ.นพ.ชัช สุมนานนท์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
รศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา
รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ
และศูนย์กลางบริการสุขภาพ
รศ.นพ.ชลธิป พงศ์สกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ
และศูนย์กลางบริการสุขภาพ
ผศ.นพ.นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย์
ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ
และศูนย์กลางบริการสุขภาพ
อ.นพ.ไพฑูรย์ ประฏิภาณวัตร
ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ
และศูนย์กลางบริการสุขภาพ
ผศ.ดร.วันชนะ สืบไวย
ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ
และศูนย์กลางบริการสุขภาพ
ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์ คงวัฒนกุล
ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ
และศูนย์กลางบริการสุขภาพ
รศ.พญ.กมลวรรณ เจนวิถีสุข
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รศ.นพ.
สุรพล วีระศิริ
ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ
ผศ.พญ.อิสราภรณ์ เทพวงษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.นพ.เก่งกาจ วินัยโกศล
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
อ.พญ.พัชรีภรณ์ ต้นมิ่ง
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
ผศ.อนุพล พาณิชย์โชติ
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
รศ.ดร.
พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
ผศ.นพ.
รัฐพล อุปลา
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
รศ.พญ.
วิมลรัตน์ ศรีราช
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ผศ.พญ.พรรณิพา ว่องไว
ผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
อ.ดร.จุฑารพ เพชระบูรณิน
ผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส
รองคณบดีฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
และบริหารทรัพยากรบุคคล
ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
ผศ.นพ.ศุภฤทธิ์ ศิลารัตน์
ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
นางชาริยา บำรุงศิริ
ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
นางเบญจมาศ แสนแสง
ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
ผศ.นพ.ชวลิต วงศ์พุทธะ
ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
นพ.พงษ์ศักดิ์ อินทรเพชร
ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
ผศ.นพ.เกรียงศักดิ์ งามแสงสิริทรัพย์
ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
รศ.พญ.
จุฬาพรรณ อิ้งจะนิล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผศ.นพ.
นราทัศพล ลิขิตดี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อ.นพ.
นนทพล ปิยวัฒนเมธา
ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผศ.นพ.สุวิน ว่องวัจนะ
รองคณบดีฝ่ายวางแผน และพัฒนาคุณภาพ
รศ.ดร.
ปาริฉัตร ประจะเนย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
ผศ.นพ.อาทิตย์ บุญรอด
ผู้ช่วยฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

หน่วยงานและบุคลากร

โครงสร้างบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น